Агуулгын хүснэгт:

3-хлоро-2-метилбутан хэдэн стереоизомер байдаг вэ?
3-хлоро-2-метилбутан хэдэн стереоизомер байдаг вэ?
Anonim

3-хлоро-2-метилбутан, (CH3)2CHCHClCH3-ын 2 стереоизомер байдаг. 23 .

2/3-бутандиол хэдэн стереоизомертэй вэ?

Үндэстэй холбоотой нянгийн тодорхой омгуудаар үүсгэгддэг дэгдэмхий нэгдэл 2, 3-бутандиол нь гурван стереоизомер, тухайлбал хоёр энантиомерээс (2R, 3R-) бүрдэнэ. ба 2S, 3S-бутандиол) ба нэг мезо нэгдэл (2R, 3S-бутандиол) .

2/3 пентандиол хэдэн стереоизомертэй вэ?

RS≠SR, учир нь тэгш хэмийн дотоод хавтгай байхгүй…мөн энд дөрвөн стереоизомер байна…

2 3 пентандиолд хичнээн оптик изомер байж болох вэ?

Тайлбар: 2, 3-пентандиол нь хоёр хирал атом агуулдаг. Тэгэхээр боломжит стереоизомеруудын тоо нь 4 (22). байна .

2 4 пентандиол хэдэн стереоизомертэй вэ?

Хирлийн төв: Дөрвөн өөр атом эсвэл бүлэгт холбогдсон атомыг (ихэвчлэн нүүрстөрөгч) хирал төв гэж нэрлэдэг. 2, 3-пентандиол ба 2, 4-пентандиолын бүтэц нь дараах байдалтай байна: Энд 2, 3-пентандиол ба 2, 4-пентандиол нь хоёр хирал төвийг агуулдаг тул боломжит стереоизомеруудын тоо дөрөв байх болно.() .

Draw all stereoisomers of 3-chloro-2, 4, -heptadiene

Draw all stereoisomers of 3-chloro-2, 4, -heptadiene
Draw all stereoisomers of 3-chloro-2, 4, -heptadiene

Зөвлөмж болгож буй: